De Statuten van VTV Pomona

Waar elk lid voor getekend heeft en zich ook aan moet houden

S T A T U T E N :
BEGRIPSBEPALINGEN
Gebied: een oppervlakte grond van een bepaalde grootte gelegen in de gemeente Rotterdam.
Gebruiker: een natuurlijk persoon die een klein gedeelte van het volkstuinpark in gebruik heeft
van de onderhuurder en als zodanig een tuin onderhoudt.
Kwaliteitseisen: Betreft een lijst van geboden en verboden voor zowel nuts- als verblijfstuinen die
betrekking hebben op het gebruik van de tuin en die door de Gemeente Rotterdam zijn opgelegd.
De kwaliteitseisen worden zowel in een overeenkomst als in een reglement opgenomen.
Onderhuurder: Een vereniging met rechtspersoonlijkheid die een volkstuinpark huurt van de
huurder.
Onderhuurovereenkomst: de overeenkomst die een vereniging aangaat met Stichting Volkstuinen
in Nederland (SVIN).
Nutstuin: Een tuin met groente- en fruitgewassen, zonder huisje voor verblijf, hooguit met een
bescheiden plantenkas en/of een gereedschapskist voor (tuin)gereedschappen en dergelijke.
Plattegrond: Overzichtstekening van het volkstuinpark als opgenomen in bijlage 1.
SVIN: Stichting Volkstuinen in Nederland
Verblijfstuin: Een particuliere tuin die voor recreatieve doeleinden wordt gebruikt en niet bij de
eigen woning ligt. Voornamelijk bedoeld als (recreatieve) siertuin en/of de verbouw van
groenten/fruit, veelal voorzien van een bescheiden huisje, waarbij het huisje economisch
eigendom is van de gebruiker.
Vereniging: Een volkstuinpark, georganiseerd als vereniging met rechtspersoonlijkheid naar
Nederlands recht (boek 2 BW), waarmee Stichting Volkstuinen in Nederland (SVIN) een
onderhuurovereenkomst sluit.
(Volks)Tuin: Een particuliere (volks)tuin die voor recreatieve doeleinden wordt gebruikt en niet bij
de eigen woning ligt. Een volkstuin kan een nutstuin of een verblijfstuin zijn.
Volkstuinpark: Een verzameling nutstuinen, verblijfstuinen of een combinatie daarvan. Meestal
heeft het verblijfstuinencomplex een publiek- en daarmee semi-openbaar karakter.
Verhuurd oppervlak Volkstuin: Het grondoppervlak van het Volkstuinpark zoals op basis van NEN
2580-meting is berekend.
Artikel 1. Naam, zetel en boekjaar
1.1. De vereniging draagt de naam: Volkstuindersvereniging Pomona en zal in de Statuten en
reglementen verder worden aangeduid met: “de vereniging”.
1.2. De vereniging is gevestigd te Rotterdam.
1.3. De vereniging is opgericht op negen oktober negentienhonderdvierenzestig.
1.4. Het boekjaar, tevens verenigingsjaar, is gelijk aan het kalenderjaar.
1.5. De vereniging is ingeschreven in het Handelsregister, dat gehouden wordt door de Kamer
van Koophandel.
Artikel 2. Organen
Organen van de vereniging zijn:
1. het bestuur;
2. de algemene vergadering; en
3. personen en commissies die op grond van de Statuten door de algemene vergadering zijn
belast met een nader omschreven taak en aan wie daarbij beslissingsbevoegdheid is toegekend.
Artikel 3. Doel
De vereniging stelt zich ten doel:
a. het bevorderen van het amateurtuinieren;
b. het behoud van het huidige volkstuinenpark op het perceel aan Hansweertstraat 10,
3084 LN Rotterdam;
c. het in gebruik geven van volkstuinen onder haar leden;
d. het behartigen van de belangen van de leden.
Artikel 4. Leden
4.1. De vereniging kent:
– kandidaat-leden;
– leden;
– ereleden; en
– leden van verdienste.
4.2. Kandidaat-leden zijn zij die, in afwachting van toelating als gewoon lid van de vereniging, bij
het bestuur schriftelijk staan ingeschreven als kandidaat-lid van de vereniging.
4.3. Leden zijn meerderjarige personen die als lid zijn toegelaten, die wonen in Rotterdam en aan
wie één tuin in gebruik is gegeven. Een lid kan afkomstig zijn uit de regio Rotterdam, uitsluitend
en alleen indien er geen enkele gegadigde voor een tuin gevonden kan worden afkomstig uit
Rotterdam, en dus sprake is van -dreigende- leegstand.
4.4. Ereleden zijn zij die, wegens hun buitengewone verdiensten jegens de vereniging of in het
kader van de doelstelling van de vereniging, door de ledenvergadering tot erelid zijn benoemd en
zodanig de benoeming hebben aanvaard.
4.5. Leden van verdienste zijn zij die, als lid van de vereniging, jegens de vereniging
buitengewone diensten hebben verricht en door de ledenvergadering als lid van verdienste zijn
benoemd en zodanig de benoeming hebben aanvaard.
4.6. Het lidmaatschap van de vereniging heeft betrekking op de tuin die aan het lid in gebruik is
gegeven.
4.7. Aan een lid kan slechts één tuin in gebruik worden gegeven.
4.8. Het bestuur beslist over de toelating tot het lidmaatschap.
4.9. De vereniging houdt een ledenadministratie bij, waarin de gegevens van leden zijn
opgenomen, waaronder de naam/geboortedatum/adres/geslacht/ emailadres/beroep/IBAN
nummer en telefoonnummer van de leden.
4.10. Schriftelijke mededelingen aan of van de (organen van de) vereniging geschieden door een
langs elektronische weg toegezonden bericht aan het adres dat door het lid voor dit doel bekend
is gemaakt, tenzij anders met het lid is overeengekomen.
Artikel 5. Rechten, plichten en verplichtingen van de leden
5.1. Leden van de vereniging zijn verplicht:
a. de Statuten en de reglementen van de vereniging en de besluiten van haar
organen na te leven;
b. de belangen van de vereniging niet te schaden;
c. door de overheid terzake van het gebruik van tuinen aan de vereniging gegeven
voorschriften en/of aanwijzingen na te leven;
d. alle overige verplichtingen welke de vereniging in naam van haar leden aangaat,
of welke uit het lidmaatschap van de vereniging voortvloeien, te aanvaarden en
na te komen.
5.2. Het bestuur is bevoegd aan de leden verplichtingen van financiële en andere aard op te
leggen, en ook om ten behoeve van de leden verbintenissen, via het zogenaamde ledencontract,
aan te gaan.
5.3. De vereniging kan, voor zover uit de Statuten niet het tegendeel voortvloeit, ten behoeve van
de leden rechten bedingen en voor zover dit in de Statuten uitdrukkelijk is bepaald, te hunnen
laste verplichtingen aangaan. Tenzij een lid zich hiertegen verzet, kan de vereniging ten behoeve
van een lid nakoming van die rechten en schadevergoeding vorderen.
5.4. Een lid is voor iedere aan hem in gebruik gegeven tuin verplicht een door de algemene
vergadering vastgesteld, entreegeld te voldoen.
5.5. Indien een lid niet tijdig aan een financiële verplichting voldoet, is hij vanaf de vervaldatum in
verzuim en is het lid aan de vereniging de wettelijke rente verschuldigd. Indien het lid na een
nieuw gestelde termijn nog niet volledig aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan, is hij
buitenrechtelijke kosten verschuldigd zoals bepaald in het Besluit Vergoeding voor
Buitengerechtelijke Incassokosten (WIK) zoals ingegaan per een juli tweeduizend twaalf en bij
wijziging van deze wetgeving, conform de van dan af geldende wetten en regelgevingen inzake.
Artikel 6. Verplichtingen van de leden ten behoeve van de Stichting Volkstuinen in Nederland
(SVIN)
6.1. De Gemeente Rotterdam heeft met de Stichting Volkstuinen in Nederland (SVIN) een
huurovereenkomst gesloten. De SVIN heeft met de vereniging een onderhuurovereenkomst
gesloten waaruit ten behoeve van de aangesloten leden verplichtingen kunnen voortvloeien.
6.2. Het bestuur behoeft voor het wijzigen van de onderhuurovereenkomst met SVIN de
voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering.
6.3. Het reglement kwaliteitseisen, dat tevens onderdeel uitmaakt van de
onderhuurovereenkomst tussen SVIN en de vereniging, is op alle leden van de vereniging van
toepassing.
6.4. Het reglement kwaliteitseisen treedt in de vereniging in werking op de door het bestuur van
de vereniging met SVIN overeengekomen datum, van welke datum het bestuur aan de leden via
een publicatie mededeling doet.
6.5. Het bestuur van de vereniging kan binnen een termijn van veertien dagen reageren op
voorgestelde wijzigingen van het reglement kwaliteitseisen. Het stichtingsbestuur van SVIN neemt
de reactie van het bestuur in overweging bij het besluit tot reglementswijziging.
6.6. Wijzigingen in het reglement kwaliteitseisen treden in werking op de door het
stichtingsbestuur van SVIN vastgestelde datum. Het bestuur van de vereniging doet van deze
datum alsmede van de wijzigingen in het reglement kwaliteitseisen via een publicatie mededeling
aan de leden.
6.7. De vereniging is niet bevoegd zelf een wijziging in het reglement kwaliteitseisen aan te brengen.
6.8. Tenzij in het reglement kwaliteitseisen anders is bepaald, is het reglement op de leden van
de vereniging van toepassing volgens de laatste, door het stichtingsbestuur van SVIN
vastgestelde versie, zoals gepubliceerd op de website van SVIN.
6.9. De vereniging en haar leden aanvaarden te allen tijde en zonder enig voorbehoud volledig de
toepasselijkheid van het overeengekomen reglement kwaliteitseisen van SVIN.
6.10. De verplichting om het bedoelde reglement te aanvaarden en na te komen geldt voor de
leden tevens als een verplichting in de zin van artikel 27 van Boek 2 respectievelijk als een
verbintenis van de leden in de zin van artikel 34a van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
6.11. De leden aanvaarden voor de duur van hun lidmaatschap van de vereniging de in dit artikel
te hunnen laste door de vereniging in de onderhuurovereenkomst met SVIN aangegane
verplichtingen, alsmede voor de duur na de beëindiging van hun lidmaatschap, indien zij nog
betrokken zijn bij de afhandeling van de verplichtingen die voortkomen uit het lidmaatschap.
Artikel 7. Rechten en verplichtingen met betrekking tot de tuin
7.1. Het bestuur geeft een lid voor de duur van het lidmaatschap één tuin in gebruik. Zo nodig
bepaalt het bestuur welke tuin.
7.2. Het lid aanvaardt een tuin in de staat waarin deze verkeert en aanvaardt ook de omgeving
waarin de tuin is gelegen en vrijwaart de vereniging voor alle zichtbare en onzichtbare gebreken.
7.3. De verenigingscontributie wordt jaarlijks in de algemene vergadering vastgesteld. De op de
tuin rustende lasten waaronder door de vereniging aan derden (waaronder de overheid en
nutsbedrijven), worden naar rato per tuin omgeslagen en op de jaarnota aan de leden ten laste
gelegd.
7.4. De contributie dient op de door het bestuur aangegeven wijze binnen de gestelde
betalingstermijn te zijn voldaan. Gespreide betaling is uitsluitend mogelijk na daarvoor van het
bestuur verkregen schriftelijke toestemming en op een door het bestuur schriftelijk aangegeven
wijze.
7.5. Het bestuur kan een lid toestaan om na vooraf verkregen toestemming van het bestuur op
de aan het lid in gebruik gegeven tuin(en) een tuinhuisje en andere bouwsels te plaatsen en
beplantingen aan te brengen, welke naar aard, omvang en gebruik moeten voldoen aan de door
het bestuur en door de overheid daaraan gestelde eisen. Deze eisen worden in een afzonderlijk
reglement vastgelegd.
7.5. Een lid is verplicht zijn bouwsels en beplantingen in volle eigendom te bezitten en goed en
regelmatig te onderhouden. Het is het lid niet toegestaan de bouwsels en beplantingen tot
meerdere zekerheid aan anderen dan de vereniging in onderpand te geven of over te dragen, met
uitzondering van die gevallen waarvoor schriftelijke toestemming van het bestuur is verkregen.
7.6. Ter voldoening van al wat een lid op grond van zijn lidmaatschap aan de vereniging
verschuldigd is, geeft het lid door aanvaarding van zijn lidmaatschap al zijn (toekomstige)
bouwsels en beplantingen tot meerdere zekerheid aan de vereniging in pand. Bovendien verleent
het lid door aanvaarding van zijn lidmaatschap een onherroepelijke machtiging aan de vereniging
om tot verkoop of verwijdering van de bouwsels en beplantingen over te gaan indien hij in
gebreke blijft aan enige financiële verplichting te voldoen, nadat hem door het bestuur een
laatste termijn is gegund om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen.
7.7. Blijft het lid na die laatste termijn in gebreke aan zijn verplichtingen tegenover de vereniging
te voldoen, dan is het bestuur gerechtigd om al wat de vereniging op grond van het lidmaatschap
van het lid te vorderen heeft, te verrekenen met wat de vereniging, van het lid onder zich heeft of
zal krijgen en met de opbrengst van de verkoop van de bouwsels en beplantingen.
De kosten van de verkoop en/of verwijdering komen voor rekening van het lid.
7.8. Het lid machtigt het bestuur onherroepelijk om in een voorkomend geval de bij hem in
gebruik gegeven tuin(en) en bouwsels te betreden om uitvoering te geven aan het in dit artikel
bepaalde.
7.9. Met voorafgaande toestemming van het bestuur is een lid gerechtigd om bij beëindiging van
zijn lidmaatschap zijn bouwsels en beplantingen aan een ander lid of een toe te laten lid te
verkopen.
Indien geen verkoop of overdracht van bouwsels en beplantingen heeft plaatsgevonden, dient het
lid op de datum van beëindiging van zijn lidmaatschap zijn tuin als “zwarte grond” (dat wil zeggen
ontdaan van alle bouwsels en beplantingen) ten genoegen van het bestuur aan de vereniging op
te leveren.
Blijft hij hiermede na een hem gestelde termijn in gebreke, dan wordt/worden de tuin(en) voor
rekening van het lid in de lid 6 onder a vermelde staat gebracht. In dat geval wordt het lid geacht
onherroepelijk afstand te hebben gedaan van zijn op of in zijn tuin(en) bevindende eigendommen.
Ingeval van ontzetting of opzegging door de vereniging bepaalt het bestuur de datum waarop aan
het in dit artikel bepaalde dient te zijn voldaan.
7.10. Het lid is verplicht voor tuin en opstallen een aansprakelijkheidsverzekering en een brand-
en stormschadeverzekering af te sluiten bij een erkende verzekeringsmaatschappij.
Artikel 8. Commissies
Het bestuur en de algemene vergadering zijn bevoegd permanente en tijdelijke commissies in te
stellen en op twe heffen, alsmede hun benoeming, samenstelling, taken en bevoegdheden te
regelen, voor zover deze niet geregeld zijn in de Statuten of in de reglementen. Commissies zijn
verantwoording verschuldigd aan het orgaan dat hen heeft ingesteld. De hieronder staande
organen worden geregeld in het Huishoudelijk Reglement van de vereniging:
a. kascontrolecommissie;
b. taxatiecommissie;
c. geschillen beslechting;
d. tuincommissie.
Artikel 9. Einde lidmaatschap
9.1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door de dood van het lid;
b. door opzegging door het lid;
c. door opzegging door de vereniging;
d. door ontzetting.
9.2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van
een boekjaar. Zij geschiedt schriftelijk aan het bestuur met inachtneming van een
opzeggingstermijn van ten minste vier weken. Indien een opzegging niet tijdig heeft
plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende boekjaar.
9.3. Het lidmaatschap eindigt onmiddellijk:
a. indien redelijkerwijs van het lid niet gevergd kan worden het lidmaatschap te
laten voortduren;
b. binnen een maand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden zijn
beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard, aan een lid bekend is geworden of
medegedeeld, tenzij het betreft een wijziging van de geldelijke rechten en verplichtingen;
c. binnen een maand nadat een lid een besluit is meegedeeld tot omzetting van de
vereniging in een andere rechtsvorm, tot fusie of tot splitsing.
9.4. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan door het bestuur worden
gedaan: vanaf een augustus van het lopende boekjaar wanneer een lid na daartoe bij herhaling
schriftelijk te zijn aangemaand op één juli niet volledig aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de
vereniging voor het lopende boekjaar heeft voldaan of tegen het einde van het lopende boekjaar
wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die op dat moment door de
statuten voor het lidmaatschap worden gesteld.
9.5. De opzeggingstermijn is ten minste vier weken. Indien een opzegging tegen het einde van het
lopende boekjaar niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van
het eerstvolgende boekjaar.
9.6. De opzegging kan evenwel onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap tot gevolg
hebben, wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te
laten voortduren. De opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave van de redenen.
9.7. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met
de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of wanneer het lid de vereniging
op onredelijke wijze benadeelt. Zij geschiedt door het bestuur, dat het lid zo spoedig mogelijk van
het besluit in kennis stelt, met opgave van de redenen. Het betrokken lid is bevoegd binnen één
maand na de ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene vergadering.
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Een geschorst lid
heeft geen stemrecht.
9.8. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft de jaarlijkse bijdrage
voor het geheel door het lid verschuldigd, tenzij het bestuur anders beslist.
9.9. Behalve in geval van dood en ontzetting, blijft een lid dat heeft opgezegd nog lid zolang het
lid niet heeft voldaan aan zijn geldelijke verplichtingen tegenover de vereniging, of zolang enige
andere aangelegenheid waarbij het lid betrokken is niet is afgewikkeld, de verkoop of overdracht
van zijn bouwsels en beplantingen daaronder begrepen. In bedoelde gevallen stelt het bestuur de
datum vast waarop het lidmaatschap eindigt.
9.10 Indien het lidmaatschap van het lid eindigt als gevolg van één van de onder lid 1 sub a, b of
c genoemde gronden, heeft mits de door het lid ten aanzien waarvan het lidmaatschap is
geëindigd de over het lopende boekjaar verschuldigde contributie is voldaan diens
echtgenoot/genote, partner of één van diens daartoe schriftelijk door het lid aangewezen
meerderjarige kinderen het recht om als lid van de vereniging te worden toegelaten.
9.11. Het verzoek tot toelating als lid op grond van het bepaalde in lid 10 dient, tenzij het bestuur
anders bepaalt, binnen één week na het eindigen van het lidmaatschap schriftelijk aan het
bestuur te worden verzocht bij gebreke waarvan het recht tot toetreding is vervallen.
9.12. Indien van de in lid 10 genoemde mogelijkheid tot toetreding gebruik wordt gemaakt, dan
zal, deze persoon geacht worden het lidmaatschap, van het gewezen lid ten aanzien van dezelfde
tuin(en) te hebben voortgezet. Dit brengt onder meer met zich mee dat er terzake van de
toetreding geen entreegeld verschuldigd zal zijn; de tuin(en) aan het toegetreden lid in gebruik
worden gegeven in de staat waarin deze zich ten tijde van het eindigen van het lidmaatschap van
het lid ten aanzien waarvan het lidmaatschap is geëindigd bevond(en), waarbij de tussen het
eindigen van het lidmaatschap van het lid en de toetreding van het nieuwe lid gelegen periode
geacht wordt geen wijziging te hebben gebracht in de staat van de tuin{en); het toegetreden lid
over het lopende boekjaar geen contributie verschuldigd is.
9.13. Bij beëindiging van het lidmaatschap worden de tuin en opstallen voor taxatie aan de
vereniging aangeboden. De wijze van taxatie is geregeld in het Huishoudelijk Reglement.
Artikel 10. Bestuur.
10.1. Het bestuur bestaat uit ten minste drie natuurlijke personen, die uit hun midden een
voorzitter, een secretaris en een penningmeester aanwijzen.
10.2. Het lidmaatschap van het bestuur is niet verenigbaar met het lidmaatschap van de
kascommissie.
10.3. Personen, die een gemeenschappelijke huishouding voeren, kunnen niet tegelijkertijd in
het bestuur zitting hebben.
10.4. De leden van het bestuur worden door de algemene vergadering uit de leden benoemd.
Ieder bestuurslid is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke vervulling van zijn taak.
10.5. Bestuursleden worden benoemd voor de duur van vier jaar. Onder een jaar wordt in dit
verband verstaan de periode tussen twee opeenvolgende jaarlijkse algemene vergaderingen. Een
aftredend bestuurslid is onmiddellijk herbenoembaar.
10.6. In een tussentijdse vacature in het bestuur wordt door de algemene vergadering zo
mogelijk binnen vier maanden voorzien.
10.7. Bestuursleden kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de algemene
vergadering worden geschorst en ontslagen. De algemene vergadering besluit tot schorsing of
ontslag met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen. De schorsing
eindigt wanneer de algemene vergadering niet binnen drie maanden daarna tot ontslag heeft
besloten. Het geschorste bestuurslid wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene
vergadering te verantwoorden en kan zich daarbij door een raadsman doen bijstaan.
10.8. Het lidmaatschap van het bestuur eindigt door overlijden, door ontslag, bedanken en
wanneer het lidmaatschap van de vereniging eindigt.
Artikel 11. Taken en bevoegdheden bestuur en vertegenwoordiging.
11.1 Behoudens de beperkingen volgens de Statuten is het bestuur belast met het besturen van
de vereniging.
11.2. Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is
echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening
in de vacature(s) aan de orde komt.
11.3. Het bestuur is, na voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd te
besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van
registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of
hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot
zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt. Het vorenstaande is niet van
toepassing op het in gebruik geven van tuinen.
11.4. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt
mede toe aan twee bestuursleden gezamenlijk.
11.5. Na het beëindigen van een bestuursfunctie draagt het bestuur per direct doch uiterlijk
binnen één maand de verenigingsgelden en goederen en/of geschriften over aan de voorzitter of
diens vervanger.
Artikel 12. Besluitvorming
12.1. Tenzij in de Statuten of in de reglementen anders is bepaald, worden besluiten in het
bestuur, algemene vergaderingen en commissies genomen met een meerderheid van de
uitgebrachte stemmen, met dien verstande dat ter bepaling van die meerderheid van het aantal
uitgebrachte stemmen de ongeldige stemmen worden afgetrokken.
12.2. Ongeldig zijn stemmen die: blanco zijn, zijn ondertekend onleesbaar zijn, een persoon niet
duidelijk aanwijzen, de naam bevatten van een persoon die niet kandidaat gesteld is, voor iedere
verkiesbare plaats meer dan één naam bevatten, meer bevatten dan een duidelijk aanwijzing van
de persoon die is bedoeld.
12.3. Onder meerderheid wordt verstaan meer dan de helft van de geldig uitgebrachte stemmen.
12.4. Indien de stemmen staken, is geen meerderheid behaald en is het voorstel verworpen.
12.5. Een lid kan in de algemene vergadering twee stemmen uitbrengen.
12.6. Een lid kan een ander lid machtigen namens hem in de algemene vergadering zijn stem uit
te brengen, met dien verstande dat ieder lid slechts door één ander lid kan worden gemachtigd.
12.7. Een volmacht kan alleen schriftelijk worden verleend en dient voor de aanvang van de
vergadering aan de voorzitter te zijn overhandigd.
12.8. Alle stemmingen over zaken geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke
stemming gewenst acht. Over personen wordt schriftelijk gestemd bij ongetekende gesloten
briefjes.
12.9. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen
vindt een tweede stemming plaats. Heeft opnieuw niemand de volstrekte meerderheid verkregen
dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij een persoon de volstrekte meerderheid heeft
verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde
herstemmingen (waarbij niet is begrepen de tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de
personen op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd. Op de persoon, op wie bij die
herstemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht, kunnen bij de daarop volgende
nieuwe herstemming geen stemmen worden uitgebracht. Is bij die voorafgaande stemming het
geringste aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting
uitgemaakt, op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen
worden uitgebracht. Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist
het lot wie van beiden is gekozen.
12.10. In de algemene vergadering kunnen geen besluiten worden genomen of stemmingen
worden gehouden over onderwerpen die niet op de agenda zijn geplaatst, tenzij ten minste
twee/derden van de leden van de algemene vergadering instemmen met de behandeling van het
onderwerp.
12.11. Het door de voorzitter uitgesproken oordeel over de uitslag van de stemming is
beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd
over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van dit
oordeel de juistheid daarvan betwist, dan wordt het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en
vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de vergadering dit verlangt of
wanneer de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk gebeurde wanneer een lid dit
verlangt. Door de nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke
stemming.
12.12. De bestuursvergaderingen en de algemene vergaderingen worden geleid door de
voorzitter of, bij diens afwezigheid, door het oudste aanwezige bestuurslid. Zijn bij een algemene
vergadering geen bestuursleden aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
Artikel 13. Algemene vergadering
13.1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe die niet door de wet of door
de Statuten aan het bestuur of aan andere organen zijn opgedragen.
13.2. De algemene vergadering bestaat uit alle leden van de vereniging.
13.3. Van het ter algemene vergadering verhandelde worden notulen gehouden door de
secretaris of door een door de voorzitter aangewezen persoon. Deze notulen worden in de zelfde
of in de eerstvolgende algemene vergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter
en de secretaris van die vergadering ondertekend.
Artikel 14. Bijeenroeping algemene vergadering
14.1. Jaarlijks wordt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een algemene vergadering
gehouden. De algemene vergadering wordt bij voorkeur gehouden in de gemeente waarin de
vereniging haar zetel heeft.
14.2. De bijeenroeping gebeurt elektronisch met toevoeging van de agenda aan de bij de
vereniging bekende e-mail adressen van de leden.
14.3. De termijn van oproeping bedraagt tenminste twee weken, de dag van de oproeping en die
van de vergadering niet meegerekend. In bijzondere gevallen dit ter beoordeling van het bestuur
kan deze termijn worden bekort.
14.4. Een buitengewone algemene vergadering wordt gehouden indien het bestuur dit nodig
oordeelt of tenminste zoveel leden als bevoegd zijn tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte
van de stemmen in de algemene vergadering. In laatstbedoeld geval moet de wens daartoe onder
opgave van het te behandelen onderwerp, voorzien van een toelichting, schriftelijk aan het
bestuur kenbaar worden gemaakt.
14.5. Indien het bestuur niet binnen veertien dagen na ontvangst van het onder lid 4 bedoelde
verzoek gevolg heeft gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan op de
wijze waarop het bestuur een algemene vergadering bijeenroept of bij advertentie in ten minste
één ter plaatse veel gelezen dagblad. De verzoekers kunnen dan anderen dan bestuursleden
belasten met de leiding van de vergadering en het opstellen van de notulen.
14.6. Op de algemene vergadering komen in ieder geval aan de orde:
a. vaststelling van de notulen van de vorige algemene vergadering;
b. jaarverslag van het bestuur;
c. het financieel jaarverslag van het bestuur over het afgelopen boekjaar;
d. het verslag van de kascommissie;
e. de vaststelling van de begroting voor het komende boekjaar;
f. voorziening in eventuele vacatures;
g. ingediende voorstellen.
Artikel 15. Toegang algemene vergadering
15.1. Alle leden hebben toegang tot de algemene ledenvergadering. Het bestuur beslist of
anderen dan de leden toegang hebben tot de algemene vergadering. Een geschorst lid heeft
slechts toegang tot de vergadering waarin het besluit tot zijn schorsing wordt behandeld en is
bevoegd daarover dan het woord te voeren.
15.2. Een algemene vergadering gaat in een besloten zitting over indien de voorzitter, een lid van
het bestuur of vier leden dit wensen. Tot een besloten zitting hebben toegang: het bestuur, de
leden en diegenen die door de algemene vergadering daartoe worden toegelaten. Over wat in een
besloten zitting is behandeld kan geheimhouding worden opgelegd aan hen die daarbij aanwezig
of vertegenwoordigd waren.
Artikel 16. Rekening en verantwoording
16.1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige
aantekening te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
16.2. Het bestuur brengt op de algemene vergadering, behoudens verlenging met een termijn van
vijf maanden door de algemene vergadering, een jaarverslag uit over de gang van zaken in de
vereniging en over het gevoerde beleid. Het bestuur legt de balans en de staat van baten en
lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de algemene vergadering over. Deze stukken
worden ondertekend door de bestuursleden. Ontbreekt de ondertekening van een bestuurslid,
dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt.
16.3. Indien het bestuur niet in de algemene vergadering, of bij verlenging niet binnen de stelde
termijn, overeenkomstig het bepaalde heeft gehandeld, kan ieder lid van de gezamenlijke
bestuursleden in rechte vorderen dat zij deze verplichtingen nakomen.
16.4. Het bestuur is verplicht jaarlijks de in lid 2 bedoelde stukken te doen onderzoeken door de
kascommissie, die hiervan schriftelijk verslag uitbrengt aan het bestuur en aan de algemene
vergadering.
16.5. De kascommissie bestaat uit ten minste twee leden die door de algemene vergadering
worden benoemd en die geen lid van het bestuur mogen zijn.
16.6. Het bestuur is verplicht de kascommissie voor haar onderzoek alle door haar gewenste
inlichtingen te verschaffen, hen desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage van de
boeken en bescheiden van de vereniging te geven.
16.7. Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en van de rekening en
verantwoording gebeurt nadat is kennisgenomen van het verslag van de kascommissie en strekt
het bestuur tot decharge voor alle handelingen die uit de rekening en verantwoording blijken.
16.8. Het bestuur is verplicht de in dit artikel bedoelde bescheiden gedurende de daarvoor door
de Wet vereiste termijn te bewaren.
Artikel 17. Geldmiddelen
17.1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
a. de jaarlijks voor de leden per tuin vastgestelde vergoeding;
b. rente inkomsten;
c. overige afdrachten van de leden;
d. en baten.
17.2. Bij beëindiging van het lidmaatschap tijdens het boekjaar vindt geen terugbetaling plaats
van door het lid reeds betaalde vergoedingen.
Artikel 18. Reglementen en uitvoeringsbesluiten
18.1. De algemene vergadering kan een of meer reglementen vaststellen en wijzigen, waarin
onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten niet of niet volledig wordt voorzien.
18.2. Het reglement kwaliteitseisen wordt door het bestuur van SVIN vastgesteld na overleg en
overeenstemming met de gemeente Rotterdam en niet door de algemene vergadering
vastgesteld en gewijzigd.
18.3. Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de wet of met deze
statuten.
Artikel 19. Statutenwijziging
19.1. In de Statuten kan geen wijziging worden gebracht dan door een besluit van een algemene
vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de Statuten zal
worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering bedraagt ten minste
vier weken.
19.2. Voor een statutenwijziging is de voorafgaande goedkeuring nodig van het bestuur van SVIN.
19.3. Het bestuur draagt er zorg voor, dat in geval van een bijeenroeping van een algemene
vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging behalve vermelding in de
oproepingsbrief voor de desbetreffende algemene vergadering, tenminste veertien dagen vóór de
vergadering, een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is
opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage wordt gelegd tot na afloop
van de dag waarop de algemene vergadering wordt gehouden.
19.4. Een besluit tot wijziging van de Statuten kan slechts op een algemene vergadering met ten
minste twee/derden van de uitgebrachte geldige stemmen worden genomen.
19.5. Het bepaalde in lid 1 en 3 is niet van toepassing indien in de algemene vergadering alle
leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene
stemmen wordt genomen.
19.6. Een statutenwijziging treedt niet eerder in werking dan na hiervan een notariële akte is
opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd, dat bevoegd is de
vereniging te vertegenwoordigen.
19.7. De leden van het bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en van de
gewijzigde Statuten neer te leggen op het kantoor van het Handelsregister van de Kamer van
Koophandel, waarin de vereniging is ingeschreven.
Artikel 20. Ontbinding en vereffening
20.1. Een besluit tot ontbinding van de vereniging kan slechts worden genomen in een daartoe
speciaal te houden algemene vergadering.
20.2. Het bepaalde in artikel 19 is, voor zover relevant, van overeenkomstige toepassing.
20.3. Indien de algemene vergadering tot ontbinding van de vereniging heeft besloten, treden de
bestuursleden als zodanig als vereffenaars op, tenzij de algemene vergadering de vereffening
aan één of meer anderen opdraagt.
20.4. De algemene vergadering benoemt een bewaarder die de boeken en bescheiden van de
vereniging zal bewaren gedurende de door de Wet vereiste termijn na afloop der vereffening. De
algemene vergadering kan de bewaarder een bewaarloon toekennen.
20.5. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar
vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zoveel
mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan
haar naam worden toegevoegd de woorden “in liquidatie”.
20.6. De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaar bekende baten meer
aanwezig zijn.
20.7. Tenzij de algemene vergadering bij haar besluit tot ontbinding een andere bestemming voor
het batig saldo vaststelt, vervalt het batig saldo na vereffening aan de leden. Ieder lid ontvangt
dan een gelijk deel.
Waarvan akte in minuut is verleden te Rotterdam op de datum in het hoofd van deze akte
vermeld.
Na zakelijke opgave van de inhoud van de akte en een toelichting daarop aan de verschenen
persoon heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en op
volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.
Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparante, die aan mij, notaris, bekend
is en mij, notaris, ondertekend.