Bijlage: Reglement Kwaliteitseisen Tevens deel uitmakend van de onderhuurovereenkomst

ALGEMEEN

 • De volkstuinen op het volkstuinpark dienen uitsluitend in gebruik te worden gegeven
  aan leden van de tuinvereniging.
  – Door de inschrijving als lid worden leden geacht op de hoogte te zijn van dit
  reglement en zich daar ook aan te houden.
  – De leden dienen natuurlijke personen te zijn aan wie een tuin in gebruik is gegeven.
  – Een lid kan afkomstig zijn uit de regio Rotterdam, uitsluitend en alleen indien er geen
  enkele gegadigde voor een tuin gevonden kan worden afkomstig uit Rotterdam, en
  dus sprake is van -dreigende- leegstand.

BEBOUWINGSNORMEN EN -VOORWAARDEN (CONFORM HET BESTEMMINGSPLAN):

Op een volkstuinperceel mag niet gebouwd worden, tenzij voor het bouwwerk (waaronder in
ieder geval een tuinhuis, kweekkas, schuurtje en andere bouwwerken) een
omgevingsvergunning van de gemeente Rotterdam verkregen én voldaan is aan de statuten
en reglementen van de vereniging op basis waarvan schriftelijke toestemming van het
verenigingsbestuur is verkregen. Het bouwwerk dient te voldoen aan alle van toepassing
zijnde bepalingen, zoals vermeld in de bouwverordening, het bestemmingsplan en het
bouwbesluit.

GEDRAGSREGELS LEDEN:

Leden:
– dienen zich te houden aan voorschriften van de gemeente;
– dienen zich te houden aan statuten en reglementen van de vereniging;
– dienen zich tegenover bestuurs- en andere kaderleden, andere leden en bezoekers
van het tuinenpark te onthouden van elke vorm van gedrag of seksuele toenadering,
in verbale, non verbale en/of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door het
andere lid, die het ondergaat, als ongewenst of gedwongen dan wel als discriminerend
of racistisch wordt ervaren. Leden onthouden zich tevens van verbaal en fysiek
geweld en/of van bedreigingen;
– zijn verantwoordelijk voor hun gasten en dragen er zorg voor dat hun gasten zich
correct gedragen en geen overlast veroorzaken of zich gedragen op een wijze waar
anderen aanstoot aan kunnen nemen;
– dienen zich netjes en fatsoenlijk te gedragen en veroorzaken geen overlast of schade
van welke aard dan ook (zoals door geluid, stof, stank, rook, enz.);
– gaan zorgvuldig om met het milieu, voeren geen grondspecie af, dumpen of
verbranden geen afval, lozen geen vuil, lozen geen olieproducten of chemicaliën in
bodem of grondwater;
– gebruiken het tuinhuisje uitsluiten zelf als lid en stellen het huisje niet aan derden ter
beschikking;
– onderhouden de tuin regelmatig en goed;
– nemen voorschriften nutsbedrijven in acht;
– dragen er zorg voor dat het tuinhuisje niet voor samenscholingen, feesten e.d.
gebruikt wordt.

HET IS VERBODEN:

— het tuinhuisje te bewonen.
— gewassen te verbouwen met het doel om geestverruimende middelen te fabriceren;
— op de tuin of het volkstuinpark politiek of geloof – welk dan ook – op indringende
wijze uit te dragen;
— auto’s, andere motorvoertuigen, aanhangers, caravans en soortgelijker voertuigen op
het volkstuinpark te plaatsen en/of te stallen.

Leden dienen te voldoen aan de van toepassing zijnde voorschriften van de gemeente
Rotterdam of een andere overheid, waaronder de van toepassing zijnde bepalingen van de:
a. Bouwverordening;
b. Milieuvoorschriften;
c. Algemene plaatselijke verordening (APV).